An toàn trong lao động

 
An toàn lao động là chỉ việc ngăn ngừa những sự cố xảy ra trong quá trinhg lao động gây thương tích đối với cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động. An toàn lao động và vệ sinh lao động là những chế định của Luật lao động bao gồm những quy định việc đảm bảo an toàn lao động nhằm đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho người lao động, duy trì khả năng làm việc cho người lao động về lâu dài.
An toàn lao động không tốt thì gây ra các tai nạn lao động, vệ sinh lao động không tốt thì có thể gây ra bệnh nghề nghiệp. Công nhân, người lao động nên được đào tạo tại những Trung tâm huấn luyện an toàn lao động để đảm bảo có các kiến thức cần thiết trong việc tự đảm bảo an toàn cho bản thân. 
Việc quy định những vấn đề an toàn lao động và vệ sinh lao động thành một chế định trong luật lao động có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn. Nó thể hienj sự quan tâm của nhà nước đối với vấn đề sức khỏe cũng như việc làm của người lao động. Các chủ doanh nghiệp cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định đối với người lao động nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động thực hiện tốt công việc, ví dụ như các phương tiện che chắn trong điều kiện có tiếng ồn, tiếng bụi, thực hiện các chế độ phụ cấp.  Các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động được áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân người lao động kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc trong mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nước ngoài, các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam.
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động: hàng năm cần phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động và cải thiện điều kiện lao động. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động tho quy định của pháp luật. Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn quy định biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn, chế độ quy định.
Người lao động có nghĩa vụ chấp hành các nội quy, quy định về an toàn lao động trong công ty. Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị và cung cấp. Đồng thời cần báo cáo với những người có trách nhiệm khi phát hiện những nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây sự cố hoặc gặp nguy hiểm.
xem thêm: http://kiemdinhantoan.com.vn/vn/kiem-dinh-can-o-to-80-tan-_592.html