Những điều cần biết về khóa học huấn luyện an toàn lao động

 
An toàn lao động và vệ sinh lao động là một trong những chế định của luật lao động bao gồm những quy phạm pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động đồng thời đảm bảo duy trì tốt khả năng làm việc của người lao động.  Việc đưa ra những khóa học về Huấn luyện an toàn lao động là rấy cần thiết và quan trọng. Sau đây là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn về khóa học an toàn lao động và vệ sinh lao động. 
Về cơ sở pháp lý: Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
Ý nghĩa của việc quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động: việc quy định vấn đè an toàn lao động và vệ sinh lao động thành một chế định trong luật lao động có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn, biểu hiện sự quan tâm của nhà nước đối với vấn đề bảo đảm sức khỏ làm việc lâu dài cho người lao động. Nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ lao động. Cụ thể, việc tuân theo các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động đòi hỏi người sử dụng lao động trong quá trình sử dụng lao động phải đảm bảo các điều kiện này (Ví dụ: trang bị đồ bảo hộ lao động, thực hiện các chế độ phụ cấp…) Các quy định về đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động trong doanh nghiệp phản ánh nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động trong vấn đề bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Ví dụ : việc trang bị các phương tiện che chắn trong điều kiện có tiếng ồn, bụi… Các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động được áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, mọi công chức, viên chức, mọi người lao động kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, trong lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam.
xem thêm: http://kiemdinhantoan.com.vn/vn/huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong_p928.html